18.05.2017r.

 

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E


1. Zamawiający: Klasztor Karmelitanek Bosych ul. Cienista 2, 62-200 Gniezno

 

zaprasza do złożenia ofert na:

" Wykonanie Audytu Energetycznego dla Klasztoru Karmelitanek Bosych w Gnieźnie "

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie Audytu Energetycznego dla Klasztoru Karmelitanek Bosych w Gnieźnie na ulicy Cienistej 2. Dokumentacja sporządzona zostanie na potrzeby pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie: Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 

3. Szczegółowy zakres i forma zamówienia:

W zakresie Audytu Energetycznego należy wykonać:

 

 

  • opracowanie audytu energetycznego uzasadniającego potrzebę, zakres i opłacalność przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych,

 

  • audyt energetyczny należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DZ. U. z 2009 roku, nr 43, poz. 346 z późniejszymi zmianami),
  • opracowanie audytu powinno zawierać między innymi określenie zakresu oraz parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązań optymalnych
  • audyt należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.

 

 

4. Obowiązki stron:

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- rzetelna realizacja przedmiotu zamówienia

- współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w dyspozycji Zamawiającego

- ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

- współpraca z Wykonawcą w zakresie związanym z wykonaniem przedmiotu zamówienia

- bieżące uzgadnianie proponowanych rozwiązań

- udostępnienie materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia

 

 

4. Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonywania zamówienia .

5. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 15.07.2017 r.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres: karmel@gniezno.opoka.org.pl  w terminie do 05.06.2017r.

7. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty - znaczenie 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

UWAGA:

Cenę oferty należy wyszacować biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki określone powyżej.

8. Warunki płatności:

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Siostra Małgorzata - 794 600 855

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Dodatkowe informacje:

W przypadku, gdy w określonym w pkt. 6 terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynęła mniej niż 1 ważna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

11. Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 


 

Załącznik nr 1

 


[WZÓR  OFERTY]

 

Nazwa Wykonawcy:

........................................................

Adres Wykonawcy:

........................................................

Numer telefonu / faksu

........................................................

NIP i Regon:

........................................................

Numer rachunku bankowego:

........................................................

 

O F E R T A

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: Wykonanie Audytu Energetycznego dla Klasztoru Karmelitanek Bosych w Gnieźnie

 

OFERUJEMY:


1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto             .............................. zł (słownie zł: ...................................................).

Podatek VAT .............................. zł (słownie zł: ........................................................).

Cenę brutto ................................. zł (słownie zł: ........................................................).

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

3. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia opisany w Zapytaniu ofertowym

4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

5. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

.................................

(miejscowość, data)

.........................................

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)


Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...